ભારત સમક્ષ મુખ્ય કાર્ય એ જ છે કે તે પોતાને એક સુસંબદ્ધ મજબૂત તથા અવિભાજ્ય સત્તામાં એકત્રિત કરી મજબૂત બનાવે....

The main task before India today is to consolidate herself into a well-knit and united power....

भारतासमोरील आज सर्वांत मोठं कार्य म्हणजे स्वत:ला संघटित करणे आणि देशात सुसूत्रता आणून अखंडशक्ती निर्माण करणे होय!

જુવાન પુરુષો અને સ્ત્રીઓએ એક મજબૂત ચારિત્ર્યનું ઘડતર કરવાનું છે. એક રાષ્ટ્રની શ્રેષ્ઠતા તેનાં જનસમુદાયના ચારિત્ર્યમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. જો તેને સ્વાર્થવૃત્તિનું કલંક લાગ્યું હોય તો આવા લોકો સફળ થતા નથી કે મહાન વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. સ્વાર્થવૃત્તિનું જીવનમાં એક સ્થાન હોય છે કારણ કે દરેકને પોતાની જરૂરિયાતો અને તેના પરિવારની જરુરિયાતો સંતોષવાની જરૂર પડતી હોય છે, પરંતુ તે કઈ સર્વેસર્વા કે જીવનનું બધું અંતિમ નથી.

तरुण पुरुष आणि स्त्रियांनी उत्तम चारित्र्य घडवायचं आहे. देशाचा मोठेपणा नेहमी जनतेच्या चारित्र्यात दिसून येतो. जत त्यात स्वार्थीपणा आला तर देशाची प्रगती होणार नाही आणि देश उच्च पदावर पोहचणार नाही. स्वत:च्या गरजा आणि कुटुंबाची देखभाल करताना जीवनात थोडा स्वार्थीपणा असतोच, पण याचा गोष्टीला जीवनात ध्येय बनवून चालत नाही.

Young men and women are to build up a strong character. A nation's greatness was reflected in the character of the people. If it was sullied by selfishness, such a people could not prosper or achieve great things. Selfishness had its place in life as everyone had to look to his own needs and that of his family, but it could not made the be-all and end-all of life.

चारित्र्य उभारताना दोन गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत - अन्यायाविरुद्ध लढायची शक्ती निर्माण करणे आणि त्यात येणार्या अडथळ्यांचा सामना करणे. या दोन्ही गोष्टींमुळे धैर्य आणि जाणीव निर्माण होतात.

Two ways of building character-cultivating strength to challenge oppression, and tolerate the resultant hardships that give rise to courage and awareness.

દમનને પડકારવા માટે ચારિત્ર્ય ઘડતરના સામર્થ્યનું નિર્માણ કરવાની બે રીત છે અને તેના ફળસ્વરૂપે ઉભી થયેલી પ્રતિકુલીત મુશ્કેલીઓને સહન કરવાથી હિંમત અને જાગરૂકતા ઉત્ત્પન્ન થાય છે.

जोपर्यंत तुम्हाला कसं मरायचं हे माहीत नाही, तोपर्यंत कसं मारायचं हे शिकणं व्यर्थ आहे. भारताचं भलं दुष्ट शक्तींनी होणार नाही, उलट अहिंसेने देशाचं भलं होईल.

So long as you do not know how to die it is useless for you to learn how to kill. India will not be benefited by brutal force. If India is to be benefited it will be through non-violence.

જ્યાં સુધી તમને ખબર ના પડે કે કેવી રીતે મૃત્યુ પામો છો ત્યાં સુધી કેવી રીતે મારી નાખવું તે શીખવું તમારી માટે નકામું છે. પાશવી અત્યાચારો દ્વારા ભારતને ફાયદો થશે નહીં. જો ભારતને લાભ થવાનો હશે તો તે અહિંસા દ્વારા પ્રાપ્ત થશે.